Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na workshopy a prednášky a predaj kníh v elektronickom obchode na internetovej stránke www.zuzanatomcikova.sk

Predávajúci:

Spirit Trade s.r.o.

Miesto podnikania:

Clementisova 723/8

040 22 Košice - Dargovských hrdinov

Slovenská republika

IČO: 45900281
DIČ: 2023134597
IČ DPH: SK2023134597

Predávajúci nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: ČSOB banka, SK7975000000004024569849

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

Licenčné podmienky

A) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

B) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

C) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

3. Cena produktov

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru vrátane DPH. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Výška poštovného a balného je už zarátaná v cene produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou.

4. Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: postaraneodusu@zuzanatomcikova.sk.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Na on-line programy zakúpené prostredníctvom internetového obchodu  www.zuzanatomcikova.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho postaraneodusu@zuzanatomcikova.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.

Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti  potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota pri knihách, on-line produktoch, prednáškách a workshopoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom alebo  informácie o priebehu. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 13.1.2021.

Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť Spirit Trade s.r.o., so sídlom Clementisova 723/8, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 45900281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.32618/P, týmto v súvislosti so spracovaním osobných údajov osoby, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej v texte ako „dotknutá osoba“), poskytuje dotknutej osobe informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
 
Osobnými údajmi sú:
 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (v tomto texte ako „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 
Osobné údaje, ktoré sú zadané do nášho informačného systému sú spracovávané technológiou WordPress (Mioweb), systémom FAPI a SmartEmailing. Všetky tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia GDPR a Zákona. Webová stránka www.zuzanatomcikova.sk nepoužíva žiadne vlastné „cookies”. Na stránke je umiestnený kód „Google Ads“ a “Google Analytics”, ktorý využíva “cookies” na analýzu návštevnosti našich stránok.
 
Dotknutou osobou je:
 
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je:
 
Spirit Trade s.r.o., so sídlom Clementisova 723/8, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 45900281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.32618/P (ďalej aj ako „Spirit Trade s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“).
 
Zodpovednou osobou je:
 
Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou Spirit Trade s.r.o. určená.
 
Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov zo strany Spirit Trade s.r.o. je:
 
a)    Oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií alebo newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa produktov a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; priamy marketing v tomto prípade prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v nadväznosti na jej žiadosť a/alebo objednávku a/alebo uzavretie kúpnej zmluvy na produkt prevádzkovateľa prostredníctvom formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa a/alebo profilu poskytovateľa na príslušnej sociálnej sieti (napr. Facebook).
 
Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona je aj komunikácia s dotknutou osobou na sociálnych sieťach (napr. Facebook) a zmluvné podmienky jednotlivých sociálnych sietí (napr. Facebook, Google), na ktorých a/alebo prostredníctvom prevádzkovateľ prevádzkuje svoj vlastný profil a/alebo tzv. uzavretú skupinu, ktorý slúži na prezentáciu jeho produktov a na šírenie akýchkoľvek s tým súvisiacich informácií, článkov a názorov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností, vlastniacich a prevádzkujúcich uvedené sociálne siete. Prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú prevádzkovateľovi bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook Ireland, Inc. za nezmeniteľných podmienok užívania, môže prevádzkovateľ získavať anonymné štatistické údaje o návštevách dotknutých osôb na sociálnom profile prevádzkovateľa. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov („cookies“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov príslušnej fanúšikovskej stránky a/alebo skupiny a/alebo profilu prevádzkovateľa. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení príslušných fanúšikovských stránok a/alebo uzavretej skupiny a/alebo profilu prevádzkovateľa. Web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí, kliknutím na ktoré akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete a vytvoríte tým odkaz. Ak na logá sociálnych sietí nekliknete, nebudú do sociálnych sietí prenesené žiadne údaje.
 
b)    Súhlas dotknutej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa). Tento súhlas nie je povinný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne v prípade, že dotknutá osoba zaškrtne políčko so súhlasom použitia jej osobných údajov na účely priameho marketingu prevádzkovateľa uvedeného na webovej stránke poskytovateľa alebo inak, ako aj v prípade, že sa dotknutá osoba dobrovoľne prihlási do marketingovej súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom, pričom slobodne, konkrétne a jednoznačne vyjadrí svoj informovaný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu.
 
c)    Predzmluvná komunikácia s dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorá prejavila záujem o produkty prevádzkovateľa, vybavenie objednávky dotknutej osoby ako kupujúceho (formulára návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy), dodanie objednaného produktu k dotknutej osobe a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou ako kupujúcim a prevádzkovateľom ako predávajúcim na základe objednávky, resp. založených kúpnou zmluvou, prevádzkovanie internetového obchodu a webovej stránky prevádzkovateľa a súvisiacich informačných systémov, evidencia kúpnych zmlúv, faktúr a s nimi súvisiacich dokumentov, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. V tomto prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné aj na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona (spracúvanie účtovnej dokumentácie, vedenie účtovníctva).
 
d)    V súvislosti s bodmi vyššie vybavenie požiadavky dotknutej osoby o informačné služby priameho marketingu, vyhodnotenie účasti dotknutej osoby v súťaži vyhlásenej prevádzkovateľom, súvisiace prevádzkovanie webovej stránky prevádzkovateľa a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, evidencia dotknutých osôb, ktoré využijú informačné služby, resp. žiadosti prevádzkovateľa zaslaním žiadosti a vyplnením formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa na nevyhnutnú dobu zodpovedajúcu účelu spracúvania - charakteru požiadavky dotknutej osoby a poskytnutých informácií priameho marketingu.
 
Pri objednávke produktu poskytovateľa, žiadosti dotknutej osoby o obchodné a marketingové informácie o produktoch prevádzkovateľa (vyplnením príslušného formulára na webovej stránke) sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, jej potvrdenie a uzavretie kúpnej zmluvy, ako aj pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby o informačné služby priameho marketingu  alebo vyhodnotenie súťaže, súvisiace dodanie produktu dotknutej osobe (najmä meno a priezvisko, pohlavie, lokalizačné údaje - fakturačná adresa vrátane PSČ/adresa dodania vrátane PSČ, kontakt - číslo telefónu a emailová adresa. V prípade dobrovoľného udelenia súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov podľa písmena b) vyššie pre účely poskytovania priameho marketingu (so súhlasom dotknutej osoby, napr. v prípade účasti na súťaži vyhlásenej poskytovateľom) sú potrebné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontakt - číslo telefónu a emailová adresa.
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
 
Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa na žiadosť dotknutej osoby a komunikácia medzi prevádzkovateľom, dotknutou osobou a/alebo aj tretích osôb (zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa produktov a s nimi súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospechklientov prevádzkovateľa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a/alebo súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu prevádzkovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa), vyhodnotenie súťaže a súvisiace dodanie výherného produktu dotknutej osobe podľa 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je aj objednávka dotknutej osoby ako kupujúceho, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom ako predávajúcim, dodanie objednaného produktu dotknutej osobe na základe kúpnej zmluvy, ostatné plnenia (práva a povinnosti) vyplývajúce z kúpnej zmluvy, poskytnutie informácie o produkte na žiadosť dotknutej osoby, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) a c) Zákona.
 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov, resp. inštitúciám:
 
·      osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť Spirit Trade s.r.o., podieľajúce sa na plnení požiadaviek a objednávky dotknutej osoby, na plnení kúpnej zmluvy a oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
·      osoby, ktoré pre prevádzkovateľa vykonávajú činnosti, na ktoré je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný podľa platných právnych predpisov (najmä účtovným, právnym alebo iným poradcom),
·      osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky prevádzkovateľa.
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
 
Spoločnosť Spirit Trade s.r.o. ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 
Doba uchovávania osobných údajov:
 
Spoločnosť Spirit Trade s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
·      po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,
·      po dobu trvania účelu spracúvania,
·      ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov (najdlhšie 10 rokov)
 
Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania osobných údajov príslušnou sociálnou sieťou, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych sietí:
Facebook: www.facebook.com/about/privacy
Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy
Doba spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach je po dobu 2 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
 
·      právo požadovať od spoločnosti Spirit Trade s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
·      právo na opravu osobných údajov
·      právo na vymazanie osobných údajov
·      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
·      právo namietať spracúvanie osobných údajov
·      právo na prenosnosť osobných údajov
·      právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
·      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach
 
Podmienky zabezpečenia osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že
·      prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a ich ochrany,
·      prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe,
·      k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti Spirit Trade s.r.o. uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: PhDr. Zuzana Tomčíková, Clementisova 723/8, 040 22 Košice alebo e-mailom na: zana.tomcikova@gmail.com, resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
 
Vyplnením elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, a odoslaním elektronického formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa, že ich v celom rozsahu prijímate a v prípade súčasného zaškrtnutia súhlasu prostredníctvom internetového formulára podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona zároveň súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby v súlade s nariadením GDPR, Zákonom a týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. V prípade, že je Vaša požiadavka na poskytovateľa adresovaná bez vyplnenia elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa (prostredníctvom sociálnej siete, telefonicky alebo e-mailom), poskytovateľ požiadavku vybaví a poskytne informácie až potom, ako mu prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu zana.tomcikova@gmail.com potvrdíte, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytovateľ zaslal prostredníctvom e-mailu, že ich v celom rozsahu prijímate, prípadne, ak zaškrtnete súhlasu prostredníctvom internetového formulára podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona,zároveň súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby v súlade s nariadením GDPR a Zákonom.